• تولید محصولات با کیفیت و همگام با سطوح استاندارد های بین المللی
  • ارتقاء سهم مناسب از بازار و افزایش صادرات به نقاط مختلف دنیا با استفاده از قابلیت های موجود
  • رعایت استانداردهای زیست محیطی و بهداشتی در تولید
  • تدوین سیستم اطلاعات منابع انسانی و شرح وظایف شغلی برای برنامه ریزی دقیق
  • تدوین سیستم ارزیابی عملکرد در شرکت
  • تدوین نظام نیاز سنجی آموزشی برای کلیه رده ها