• جلب رضایت و تامین نظر مشتریان برای بهبود کیفیت
  • تولید محصولات با کیفیت بالاتر و همگام با سطوح استاندارد های بین المللی
  • ارتقاء سهم مناسب از بازار و لفزایش صادرات به نقاط مختلف دنیا با استفاده از قابلیت های داخلی و منطقه‌ای
  • رعایت استانداردهای زیست محیطی و بهداشتی در تولید
  • تدوین سیستم اطلاعات منابع انسانی و شرح وظایف شغلی برای برنامه ریزی دقیق
  • تدوین سیستم ارزیابی عملکرد در شرکت
  • تدوین نظام نیاز سنجی آموزشی برای کلیه رده ها