• تولید 250.000 تن کنسانتره روی با کیفیت و عیار موردنظر مشتریان در سال
  • تولید 50.000 تن کنسانتره سرب با کیفیت و عیار موردنظر مشتریان در سال
  • کسب سهم مناسب در بازار داخلی و منطقه
  • تولید انواع پودرهای صنعتی سرب و روی برای کسب سهم مناسب از بازار داخلی سرب و روی
  • تولید 500.000تن زغالسنگ آنتراسیت و نیمه آنتراسیت با حفظ جایگاه نخست تولید زغالسنگ کشور با مدیریت ریسکهای عملیاتی در تمام فرآیندها جهت تولید پایدار و مستمر